Międzygatunkowa rodzina
Bez kategorii

Regulacje prawne dot. właścicieli psów w Warszawie 2013

Z dniem 17 stycznia 2013 r. wszedł w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Warszawy. Sporo czasu zajęło mi dotarcie do aktualnego regulaminu – po drodze przejrzałam mnóstwo nieaktualnych uchwał, tekstów ujednoliconych i zmian w regulaminie.

Aby dotrzeć do odpowiedniej strony, w pasek adresu wpisujemy bip.warszawa.pl, następnie wybieramy: Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwały Rady m.st. Warszawy > styczeń 2013 > w polu „Uchwała” wpisujemy numer 1366.

Powyższa strona znajduje się POD TYM LINKIEM, należy kliknąć „załącznik”, żeby rozpocząć pobieranie.
Regulacje dotyczące właścicieli psów znajdują się w rozdziale nr 6, na stronie 15.
Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, pies powinien przebywać na smyczy. Obowiązek noszenia kagańca dotyczy psów, które wykazują agresywne zachowania, nie odnosi się do psów wpisanych na listę ras agresywnych – tłumaczy pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów w rozmowie z PieswWarszawie.pl
Na pytanie w jaki sposób należy rozumieć miejsce „mało uczęszczane”, w których można puścić luzem psa odpowiada, że trudno je zdefiniować – Nie podejmę się definicji tego określenia, ale sądzę, że do takich miejsc zaliczyć możemy międzywale, czy Siekierki na Mokotowie. Jeśli chodzi o śródmiejską zabudowę, tutaj jeszcze trudniej o wskazanie miejsc odpowiednich do swobodnego puszczenia psa. Parki, takie jak popularne Pole Mokotowskie, z założenia mają być uczęszczane przez ludzi. – wyjaśnia.
Zaznacza jednak, że wiele zależy od usposobienia psa  i zaleca zdrowo-rozsądkowe podejście – Ważne, żeby właściciel miał pewność, że pies nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.

***

Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§28
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt oraz mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt.
3. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia.
4. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.
5. Na terenie nieruchomości prywatnej pies może przebywać na swobodzie, o ile nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psa poza jej teren i widoczne oznakowanie tablicą ostrzegawczą.
6. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
7. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.
8. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
9. Przepisu ust. 7 i 8 nie stosuje się do psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
10. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkanych.
11. Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych, wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.
12. Zaleca się elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie).
13. Zwierzę nieposiadające oznakowania (czipu lub czytelnej adresatki), a przebywające bez opieki na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku, w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia, będzie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego bądź schroniska.
14. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, stawonogi w tym: pajęczaki i owady oraz inne zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych i użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć te zwierzęta przed wydostaniem się z pomieszczenia lub terenów stanowiących własność prywatną, na tereny przeznaczone do wspólnego użytku.
15. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne należące do gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi są zobowiązani do ich przetrzymywania zgodnie z warunkami określonymi przepisami wydanymi na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (D. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
16. Zwierzęta egzotyczne mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, jedynie na uwięzi lub w klatce.
§29
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
4. Usuwanie zwłok zwierzęcych możliwe jest jedynie na grzebowiska i do spalarni, dla których stosowne zezwolenia zostały wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług.

Komentarze (2)

0

Awatar pies

pies· 23 tygodni temu

czyli policyjny pies i kon na sluzbie moze sobie srac gdzie chce a kazdy inny lamie prawo.
fajny przepis
0

Awatar Iwek

Iwek· 14 tygodni temu

Dokładnie o tym samym pomyślałam. Okazuje się, ze straż zamiast dawać dobry przykład sama może bezkarnie łamać prawo… Nie do pomyślenia!

You Might Also Like...

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o